Om Misbrug

Posted on Posted in Artikel, Misbrug

Vi mangler faktuel viden om misbrugsbehandlingen i Danmark.

Hver dag går et stort antal mennesker på arbejde, hvor de beskæftiger sig med behandling af misbrugere – misbrugernes børn og pårørende. Sådan har det været i rigtig mange år.
Hvert år afholdes et stort antal høringer – konferencer og temadage, om temaet – misbrug. Også dette er foregået i mange år.
Der bliver diskuteret og debatteret synspunkter og teorier, i lange baner. Læst og skrevet ufatteligt meget om misbrug.

Årene der er gået
– debatterne /høringerne /diskussionerne /konferencerne / temadagene og de mange mennesker der beskæftiger sig med misbrugerne /børnene og de pårørende til trods, findes der ingen forskning eller nogen samlet undersøgelse, som kan dokumentere anvendte behandlingsmetoders virkemåder.
At de virker og om de virker. Ej heller hvilke der virker/ikke virker.
BoPaM kan ikke få øje på eller komme i tanker om noget område, der virker så kaotisk og er så dårligt belyst – uafklaret og udokumenteret, som behandling af misbrugere og hjælpen for de ramte familier.

De sundheds- sociale og samfundsmæssige omkostninger
er umulige at gøre op og det et paradoks i dette velfærds og registreringssamfund.
Der findes ingen kriterier for behandlingsmetoder i Danmark.
Der behandles i offentlig – privat og frivillig regi, uden:
1. Retningslinjer for behandlingsformer.
2. Kriterier for behandling eller dokumentation af effekt

Om nogen behandlingsformer virker bedre end andre, ved ingen. Dokumentation er oftest beskrevet i rapporter, af behandlerne selv.

Dette står i ordbogen:
En behandler er en person, som afhjælper sygdomme, misbrug og lign. hos andre.
En terapeut er en person, som er uddannet til, at behandle syge mennesker.

En vigtig information for mennesker, der søger behandling!
1. Alle kan kalde sige behandlere.
2. Alle kan arbejde som behandlere.
3. Alle behandlingsformer er tilladte.
4. Titlen behandler – er ikke beskyttet, eller patenteret.

Uoverskueligt marked
Det er kort fortalt et uoverskueligt marked, hvor ingen ser ud til at interessere sig for hverken baggrund – formål – effekt, eller noget som helst målbart, som kunne sikre blot en grundlæggende kvalitet og effekt af behandlingen.
Det er temmelig nedslående og håbløs viden, for børn og pårørende af misbrugere. Det formidler dog et tydeligt billede af, samt en forklaring på, hvorfor det fortsat er nærmest umuligt, at finde hjælp og støtte for vores familieproblematikker.
Det er selvsagt ubeskrivelig vanskeligt, for misbrugerramte familier. Altså kunne jeg stoppe her og konkludere: Indsatsen har fejlet!

Disse behandlervilkår
har uoverskuelige menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, som trænger på, at blive sat i tale og debatteret!

Priserne på den private behandling, er steget markant
Faktisk er priserne steget fra 40.000 kr. til 72.000 kr. igennem de seneste 10 til 15 år- tilmed ved hjælp af statsstøtte, som satspuljemidler.
Mange er blevet/bliver velhavende på bekostning af misbrugerramte familiers problematikker og dårlige liv.

Intet overblik
Der findes ikke – og har aldrig fandtes noget overblik over:
1. Antal af misbrugere.
2. Antal af børn af misbrugere.
3. Antal af familier, der dagligt lever med misbrug og konsekvenserne af misbrug.
4. De menneskelige omkostninger, for misbrugernes børn og pårørende.
5. Samfundsomkostningerne af samme.

Der findes intet overblik over
1. Omfang af misbrug, af:
a. Alkohol.
b. Medicin.
c. Stoffer.
d. Andre former for misbrug.

Intet overblik på omkostninger
hverken de privates eller samfundets, på:
1. Behandling af misbrugere, deres børn og pårørende.
2. Sygdomme og følgesygdomme hos misbrugere, deres børn og pårørende.
3. Menneskelige omkostninger generelt.
4. Sociale omkostninger for misbrugerramte familier.

Ingen opfølgning på og registrering af
1. Organskader, som følge af misbrug
2. Hjerneskader, som følge af misbrug.
3. Psykiske sygdomme, som følge af misbrug.

Ingen registrering af langtidsvirkninger
samt effekter af samme.

Adfærdsændringer
Ej heller registrering af adfærdsændringer, som følge af misbrug.
” Kriminel adfærd.
” Voldelig adfærd.
” Seksuel afvigende adfærd.
” Udvikling af andre afhængigheds- og misbrugsformer.

Ingen opfølgning på og registrering af
1. Om pårørendes problematikker bliver behandlede og afhjulpede:
a. Den sundhedsmæssige tilstand og trivsel forbedres.
b. De psykosomatiske sygdomme diagnosticeres – behandles og registreres.
c. De ramte familiers trivsel forbedres.
d. De – i bred forstand – naturlige familiære tilknytninger forbedres.
e. De sociale problemer afhjælpes.
f. Forbedring af f.eks. boform – økonomi – tilknytning til arbejdsmarkedet m.m.

Ingen opfølgning på og registrering af
1. Om misbrugernes børns trivsel sikres, og at:
a. De psykosomatiske symptomer spottes og behandles, før de bliver kroniske.
b. Adfærdsvanskeligheder opdages og rettes/behandles, før de bliver kroniske.
c. Børnenes udvikling forbedres synligt og positivt, før det bliver for sent.

d. Langtidseffekter af:
” Overgreb – forbygges og evt. skader behandles, samt registres.
” Omsorgssvigt – forebygges og evt. skader behandles, og registres.
” Vold – forebygges og evt. skader behandles, samt registres.
” Seksuelle krænkelser – seksuelle overgreb og incest forebygges, og evt. skader behandles, samt registres.

Intet har hidtil flyttes noget som helst
for Danmarks mange misbrugerramte familier.
Intet har afhjulpet, børn og pårørende af misbrugeres problematikker.
Intet har bremset stigningen af samfundsomkostningerne.

Antallet af misbrugerramte familier, har været konstant og støt stigende, hvilket står i skarp kontrast, til den store interesse og enorme indsats, fra såvel de offentlige, som de private og de frivillige kræfter.
Også her er der god grund til at konkludere: Indsatsen har fejlet!

Bodil Neujahr 2009, formand for Bopam

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *