Vedtægter

1. Foreningens navn og hjemsted

 • 1.1. Foreningens navn er: Landsforeningen for Børn og Pårørende af Misbrugere.
 • Foreningens binavn er: Landsforeningen BoPaM.
 • 1.2. Foreningens hjemsted er ved stiftelsen Vejle Kommune.

2. Foreningens formål.

 • 2.1. Foreningens formål er at fremme kendskabet til de familiære, sundhedsmæssige og sociale vilkår for børn og pårørende af misbrugere, der er en følge af misbrug af alkohol, medicin og/eller stoffer, og at arbejde og virke for fremme af sådanne børns og pårørendes interesser.
 • 2.2. Foreningen skal virke uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser og tilhørsforhold.
 • 2.3. Foreningens aktiviteter.

3.1. Til fremme af sit formål har foreningen, i det omfang de økonomiske muligheder herfor er til stede, navnlig til opgave at:

 • synliggøre og udbrede kendskabet til de konsekvenser, som et misbrug af alkohol, medicin og/eller stoffer for misbrugeres børn og andre pårørende,
 • støtte og fremme videnskabelig forskning målrettet de familiære, sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af et misbrug for børn og nære pårørende af misbrugere, og at fungere som videnscenter herfor, fremme kendskabet til og ' viden om de mest hensigtsmæssige foranstaltninger til imødegåelse eller afhjælpning af de belastende konsekvenser for børn og øvrige pårørende, der skyldes et eller flere familiemedlemmers misbrug af alkohol, medicin og/eller stoffer,
 • arbejde for en udvikling, hvor der sættes fokus på at forbedre vilkårene og at minimere konsekvenserne for børn og pårørende i familier, hvor misbrug af alkohol, medicin og/eller stoffer optræder,
 • virke for fremme af den nævnte gruppe børns og øvrige familiemedlemmers interesser og tarv i forhold til Folketinget, kommunalbestyrelser, offentlige myndigheder, institutioner og i forhold til offentligheden i almindelighed, herunder pressen,
 • at rådgive og/eller bistå medlemmer i enkeltsager, hvor der måtte være anledning og behov herfor som en følge af medlemmets relation til en misbruger,
 • tage initiativ til møder, debatter, seminarier og lignende om konsekvenserne af et misbrug for misbrugeres børn og øvrige familiemedlemmer, og
 • opbygge kontakter til og samarbejde med tilsvarende foreninger i ind-og udland som led i bestræbelserne på at opfylde foreningens formål.

4. Medlemmer.

 • 4.1. Som A-medlem optages ethvert barn eller stedbarn, nuværende eIler tidligere ægtefælle eller samlever, forældre, bedsteforældre, herunder plejeforældre samt øvrige pårørende, til en -nuværende eller tidligere -misbruger af alkohol, medicin og/eller stoffer.
 • 4.2. Som B-medlemmer (støttemedlemmer) kan optages enkeltpersoner, foreninger og organisationer/virksomheder, som kan erklære deres støtte til foreningen formål.
 • 4.3. Børn under 15 år kan kun optages som medlem med samtykke fra sin værge.
 • 4.4. Anmodning om medlemskab fremsættes over for bestyrelsen eller den af bestyrelsen antagne sekretariatsleder. Bestyrelsen kan foreskrive, at indmeldelse sker ved underskrivelse af en indmeldelsesblanket. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted. Medlemskabet har først virkning, når kontingentindbetaling har fundet sted. Medlemskabet kan til enhver tid skriftligt opsiges. Et medlem, der opsiger sit medlemskab, har ikke krav på refundering af kontingent.
 • 4.5. Medlemskontingentets størrelse for henholdsvis A-og B-medlemmer fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling for det næstfølgende regnskabsår. Kontingentet forfalder til betaling hvert års 1. januar og indbetales til foreningen senest 1 måned herefter. A-medlemmer, der er under 18 år, er fritaget for kontingentbetaling. -4 Medlemskab bortfalder i tilfælde af kontingentrestance i mere end 1 år.
 • 4.6 Hvert medlem har på foreningens generalforsamling én stemme. En repræsentant for et selskab, forening eller organisation/virksomhed, der er støttemedlem af foreningen og tillige som enkeltperson er medlem af foreningen, har dog kun én stemme. Et medlem, der måtte være i restance med kontingentbetaling i mere end 3 måneder, har ingen stemmeret. Stemmeret på foreningens generalforsamlinger er i øvrigt betinget af medlemskab ved udgangen af det seneste regnskabsår forud for generalforsamling.

5. Generalforsamling.

 • 5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 • 5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning. c. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. d. Behandling af eventuelle forslag. e. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår for henholdsvis A og B medlemmerne. f. Valg af formand. g. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. h. Valg af revisor. i. Eventuelt.
 • 5.3. Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til ordinær generalorsamling med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse herom. Indkaldelse kan foretages pr. e-mail til medlemmer, der har opgivet en e-mail-adresse. Med indkaldelsen fremsendes dagsordenen, et eksemplar af foreningens regnskab samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 • 5.4. Medlemmer, der ønsker et forslag behandlet på en ordinær generalforsamling, skal senest inden udgangen af august måned fremsende forslaget til bestyrelsen.
 • 5.5. Bestyrelsen kan med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling som anført, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat anmodning herom med angivelse af det eller de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
 • 5.6. på foreningens generalforsamlinger afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed, med mindre nærværende vedtægter fastsætter andet.
 • 5.7. Kun medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til foreningens bestyrelse.

6. Bestyrelsen.

 • 6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges blandt A-medlemmerne, der foruden formanden består af yderligere 4 medlemmer. Bestyrelsens 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode, men således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. På foreningens stiftende generalforsamling den 1. oktober 2007 vælges formand og 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til foreningens ordinære generalforsamling i 2009, mens de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, ekstraordinært, kun vælges frem til den ordinære generalforsamling i 2008.
 • 6.2. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages valg ved næstkommende generalforsamling.
 • 6.3. Efter ethvert valg vælger bestyrelsen af sin midte en kasserer og sekretær. Formanden og kassereren udgør tilsammen bestyrelsens forretningsudvalg, der er beføjet til at handle på bestyrelsens vegne mellem bestyrelsesmøderne. Afgår en formand i utide, vælger bestyrelsen af sin midte ny formand frem til næste ordinære generalforsamling.
 • 6.4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eIler 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen på næstfølgende møde. Et referat anses for godkendt, såfremt indsigelser ikke er fremkommet senest 14 dage efter referatets udsendelse.
 • 6.5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden.
 • 6.6. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af estyrelsesmedlemmerne, deriblandt formanden eller kassereren, er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 6.7. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til dækning af udgifter, der har med bestyrelseshvervet at gøre, herunder rejseudgifter.
 • 6.8. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

7. Administration.

 • 7.1. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft, der i givet faldt godt tillige kan være en valgt tillidsmand.
 • 7.2. Bestyrelsen kan indgå aftaler med offentlige og private institutioner om sekretariatsbistand, lejemål m.v.

8. Tegning.

 • 8.1. Foreningens tegnes af bestyrelsens formand eller kasserer i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Den samlede bestyrelsen kan i et nærmere angivet omfang meddele bemyndigelse til enkeltpersoner.

9. Hæftelse.

 • 9.1. Foreningens medlemmer hæfter ikke i noget omfang for forpligtelser påhvilende foreningen.

10. Regnskab m.v.

 • 10.1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli. Foreningens første regnskabsår løber fra 1. oktober 2007 til den 31. juli 2008.
 • 10.2. Foreningens årsrapport revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Ârsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
 • 10.3. Foreningens kontingentmidler og andre indtægter, herunder tilskudsbeløb, som foreningen måtte modtage fra foreningens medlemmer eller andre, anvendes efter fradrag af administrationsom-kostninger til fremme af foreningens formål, dog kan et regnskabs mæssigt overskud henlægges til konsolidering af foreningens formue og/eller til anvendelse i senere regnskabsår.
 • 10.4. Foreningens midler administreres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Kassereren er pligtig at holde foreningens midler separeret på en særskilt konto i et pengeinstitut lydende på foreningens navn.

11. Vedtægtsændringer og opløsning.

 • 11.1. Bestemmelserne i nærværende vedtægt kan kun ændres med et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer.
 • 11.2. Samme majoritet kræves til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning, der ikke omfattes af bestemmelsen i stk. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue én eller flere af BoPaM´s medlemmer som bestyrelsen finder har behov for støtte.
 • Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. oktober 2007